Deň na stavbe

"Dieťa sa zábavnou, interaktívno u formou oboznámi s rozmanitými činnosťami na stavbe. Stranu za stranou si bude toto dômyselné l eporelo rozkladať, až sa nakonie c ocitne uprostred pôsobivej det ailnej scenérie veľkého stavenis ka a bude mať pred očami úplne v šetko, čo po ceste postupne obja vovalo: remeselníkov rôznych pro fesií, záhradníkov pri práci a n ajrôznejšie nástroje a stroje, a ko sú napríklad rýpadlá a bagre. Dieťa sa bude čítania aktívne zúčastňovať: pomocou sviežeho te xtu sa oboznámi s odlišnými mies tami stavby, naučí sa pomenováva ť profesie, činnosti aj predmety , bude odpovedať na otázky a jed noducho rozprávať, čo sa dozvede lo o živote na stavbe, vymýšľať si príbehy. Nielenže si obohatí slovnú zásobu, skladanie knižky mu tiež pomôže rozvinúť motorick é zručnosti. Leporelo, počet st rán: 24"

Kód produktu: 60013130

Cena bez DPH: 5,45 €

Cena s DPH:

6,00 €
6,00 €Mohlo by Vás zaujímať

V košíku nemáte ešte žiadne produkty!